Onze visie

Het is onbegrijpelijk dat Nederland, een land dat het moet hebben van haar kenniseconomie, geen samenhangende infrastructuur heeft voor de opvang en ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Met de Wet Kinderopvang (2005) lijkt politiek Den Haag gestopt te zijn met het nadenken over het belang van hoogwaardige voorzieningen voor kinderen. Maatregelen richten zich uitsluitend op wel of niet bezuinigen. Scholen en kinderopvangorganisaties willen in de praktijk echter stappen vooruit zetten, maar daarin lopen ze tegen allerlei belemmeringen aan. Deze belemmeringen voorkomen een samenwerking om betere dagarrangementen voor kinderen en ouders te kunnen bieden.

Door meer samenhang te realiseren in de voorzieningen voor jonge kinderen kan het én beter én goedkoper. Dat is de kern van het programma ‘Kies nu voor Kinderen’, een programma van De Bernard van Leer Foundation en Het Kinderopvangfonds.
De waarde van Kies nu voor Kinderen

Het verbeteren van de kwaliteit en toegang tot vroeg leren voor alle kinderen in Nederland levert de maatschappij per saldo € 5 miljoen per jaar op. Het uitbreiden van betaald ouderschapsverlof naar 3 maanden is daarbij inbegrepen. Dit blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ door SEO Economisch Onderzoek. De uitkomsten worden op 4 september 2013 door de Bernard van Leer Foundation en Het Kinderopvangfonds aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’* streeft naar betere en meer samenhangende voorzieningen voor kinderen en ouders, in lijn met de verwachte plannen van minister Asscher. Kinderen, ook die van niet werkende ouders, krijgen de kans om zich spelenderwijs optimaal te ontwikkelen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat deze kinderen vaak het meeste baat hebben bij opvang van goede kwaliteit. Ouders krijgen de mogelijkheid om gezin en werk beter te combineren door uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof en de zekerheid dat de (pedagogische) kwaliteit van de opvang op orde is.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van SEO Economisch Onderzoek toont aan dat investeren in kwaliteit en efficiëntie de maatschappij niet meer kost maar juist geld oplevert. Zo toont het onderzoek aan dat een investering in de kwaliteit van pedagogische medewerkers (door in-service training) van € 20 miljoen de maatschappij een bate van € 179 miljoen per jaar oplevert. De MKBA is een update van een eerdere MKBA uit 2012.

* Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ bevat de volgende elementen: Verlaging van de ouderbijdrage naar het niveau van 2012; Recht op kinderopvangtoeslag voor alle kinderen (kinderen van niet-werkende ouders krijgen recht op toeslag voor twee dagen kinderopvang per week); Integratie vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaal in de reguliere kinderopvang; Verbeteren (pedagogische) kwaliteit kinderopvang; Verhogen efficiëntie kinderopvang; Invoeren betaald ouderschapsverlof.

Lees meer over de evaluatie van 2012.Uitgangspunten bevestigd door recent onderzoek WRR en Peuterbrief van het Kabinet

Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) zetten in hun brief ‘Kabinetsvisie: Een betere basis voor peuters’ aan de Tweede Kamer uiteen hoe het kabinet wil komen tot een kinderopvangsysteem dat een betere ontwikkeling van jonge kinderen borgt. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft onlangs in zijn advies ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’ gepleit om dat te doen, eveneens omdat dit goed is voor onze toekomst.

Hiermee zijn in korte tijd twee publicaties verschenen die tot dezelfde conclusie komen: een goede ontwikkeling van jonge kinderen is voor henzelf belangrijk maar uiteindelijk ook voor de economie. ‘Investeren in kinderen loont, in het bijzonder op jonge leeftijd’, aldus de WRR. De raad vindt dat de kinderopvang een educatieve omgeving moet worden die de cognitieve vermogens van kinderen uitdaagt. Niet op een schoolse, maar op een speelse manier. Het woord kinderopvang dekt daarom de lading niet meer.
De ‘peuterbrief’ van minister Asscher en staatssecretaris Dekker gaat ook over het versterken van de pedagogische kwaliteit van de opvang. Door de ontwikkeling van peuters te stimuleren zullen hun kansen op een goede school- en baancarrière groeien. Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten hiervoor meer op elkaar afgestemd zijn.

De organisaties achter het project ‘Kies nu voor Kinderen’ zetten zich in voor meer samenhang in de voorzieningen voor jonge kinderen. Zij omarmen de uitgangspunten van de ‘peuterbrief’ van de bewindspersonen. ‘De kenniseconomie van morgen begint vandaag bij de kinderopvang’, vindt ‘Kies voor Kinderen’. Bij kinderen van 2-4 jaar vindt immers de grootste groei van synapsen in de hersenen plaats.

Lees hier meer over de standpunten van 'Kies nu voor Kinderen'.Herstel van vertrouwen voor kindvoorzieningen

Voor jonge kinderen en hun ouders is er op het terrein van de kindvoorzieningen, voor het eerst in jaren, weer enig goed nieuws. De stelselmatige bezuiniging op de kinderopvangtoeslag van de afgelopen vier jaar wordt een halt toegeroepen. Er komen in 2014 zelfs substantieel meer middelen beschikbaar dan in 2013.

Kies nu voor Kinderen heeft hiervoor sinds voorjaar 2012 campagne gevoerd. Naast de branche, de vakbeweging en vele anderen. ‘Kies nu voor Kinderen’ is een initiatief van de Bernard van Leer Foundation en Het Kinderopvangfonds. Het onderscheidende van dit initiatief en de initiatiefnemers is dat zij met name het belang van jonge kinderen voorop stellen.

Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds: ‘Veel meer ouders kunnen nu weer gebruikmaken van de kindvoorzieningen. Behalve dat zij voorzien in de behoefte van werkende ouders, zijn zij van groot belang voor de toekomstkansen van alle kinderen.’ Jeanet van de Korput, programmamanager bij de Bernard van Leer Foundation: ‘Nu gaat ‘Kies nu voor Kinderen’ zich richten op een betere integratie van de voorzieningen en een goede kostenbeheersing. En de campagne focust zich vooral op de kinderen zelf met aandacht voor doorlopende leerlijnen, de kwaliteit van pedagogisch medewerkers en meer ouderschapsverlof.’ Beiden vinden ook dat er: ‘Geen verdere afbraak moet komen maar dat stabiliteit op het budgettaire vlak een eerste voorwaarde is voor verbetering van de kwaliteit. We zien daarom uit naar de uitwerking van het regeerakkoord, die veel te lang op zich laat wachten.’ 

Lees hier het volledige persbericht d.d. 18-10-2013.Download relevante documenten

SEO rapport 2013 Manifest 'Kies nu voor Kinderen' SEO rapport 2012 Reader 'Kies nu voor Kinderen'© 2015 Bernard van Leer Foundation | Sitemap | Disclaimer | Privacy & Cookies | Contact us | Vacancies